Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

 

Služby

Ponuka služieb

 • činnosť realitnej kancelárie

 • investičná a developerská činnosť

 • organizovanie dobrovoľných dražieb

Realitná kancelária

Skupina TATRA REAL poskytuje komplexné realitné služby nielen súkromným osobám, ale aj právnickým osobám resp. inštitucionálnym klientom. Medzi najvýznamnejších klientov, pre ktorých skupina zabezpečuje tieto služby na základe výhradného zastupovania, patria Slovak Telecom, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Slovenská pošta, a.s. a iné.

V rámci služieb realitnej kancelárie ponúkame :

 • sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu resp. prenájmu nehnuteľností

 • poradenstvo v oblasti obchodov s nehnuteľnosťami

 • zabezpečovanie hypotekárnych a akýchkoľvek iných úverov

 • kompletný právny servis

 • poradenstvo pri komunikácii s katastrálnym úradom

Investičná a developerská činnosť

Skupina TATRA REAL poskytuje komplexnú službu realizácie investičného zámeru buď vo vlastnom mene a na vlastný účet, alebo po dohode s klientom v jeho mene a na jeho účet.

Realizácia investičného zámeru pozostáva z nasledovných služieb :

 • výber vhodnej lokality pre investičný zámer

 • marketingový prieskum – štúdia vhodného využitia

 • návrh a realizácia stavby

  • vypracovanie architektonických štúdií na výstavbu alebo rekonštrukciu

  • inžinierska činnosť

   • Predprojektová príprava – technická štúdia realizovateľnosti, technické rešerše a analýzy lokality

   • zabezpečenie dokumentácie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu

   • zabezpečenie vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia

   • výber dodávateľa

   • manažment stavby

   • kolaudačné konanie

Zrealizované investičné projekty ďalej predávame, prenajímame alebo sa spolupodieľame na ich ďalšom zhodnocovaní.

O skúsenosti v tomto segmente svedčí množstvo zrealizovaných projektov a získané ocenenia. V rámci realitného developmentu sa skupina zameriava najmä na :

Obchodný development – do množstva vyrastajúcich obchodných centier prispela aj Skupina TATRA REAL. Stojí za výstavbou, resp. prestavbou obchodného centra Saratov v Bratislave – Dúbravke či nákupného centra Hron v Podunajských Biskupiciach.

Administratívny development – Medzi projekty s administratívnymi kapacitami patria napríklad Business centrum ARUBA či administratívna budova na Župnom námestí.

Rezidenčný development – prvým krokom bola medzi odbornou porotou veľmi úspešná stavba bytového domu v Karlovej Vsi, ktorá bola dokončená v roku 2000. Po nej nasledovala stavba polyfunkčného objektu s rezidenčnou časťou na Dunajskej ulici v centre Bratislavy, zvaná aj Maxov dom v roku 2004.

Organizovanie dobrovoľných dražieb

V rámci tejto činnosti sú poskytované nasledovné služby :

 • príprava podkladov a dokumentácie pre realizáciu dražby

 • poskytnutie priestorov pre konanie dobrovoľnej dražby

 • zabezpečenie notárskych služieb

 • marketingová podpora

 • realizácia samotnej dobrovoľnej dražby

 • poradenstvo v oblasti dobrovoľných dražieb

Spoločnosť TATRA REAL, a.s., v rámci dobrovoľnej dražby zabezpečí rýchle speňaženie majetku spôsobilého byť predmetom dražby v zmysle zákona č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti a dražobného poriadku. Novela Občianskeho zákonníka umožňuje dohodu medzi záložným veriteľom a záložcom o spôsobe predaja zálohu bez nutnosti obrátiť sa na súd. To znamená, že predmet dražby je možné dražiť za zákonom stanovených podmienok aj v prípade, ak ste záložným veriteľom a nemáte k dispozícii exekučný titul, t.j. právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, notársku zápisnicu a pod.. Pre záložného veriteľa je najvýhodnejším spôsobom speňaženia zálohu, predaj na dobrovoľnej dražbe. Nie je potrebné absolvovať časovo a v niektorých prípadoch aj finančne náročné súdne konania, značne sa znižujú náklady záložného veriteľa a tiež sa urýchľuje a značne skracuje aj dĺžka času, za ktorý záložný veriteľ môže dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky zabezpečenej záložným právom. Dražba je najväčšou istotou, že sa veriteľovi vráti pohľadávka v najväčšej možnej výške.

Výhody dražby:

 • dobrovoľné dražby predstavujú veľmi rýchle speňaženie majetku na návrh vlastníka alebo osoby oprávnenej konať menom vlastníka (napr. záložný veriteľ),

 • pri nehnuteľnom majetku sa dá predpokladať väčší záujem a môžeme pri dobre stanovenej vyvolávacej cene a dostatočnej publicite dosiahnuť v licitácií spravidla vyššiu cenu, než priamym predajom. V dražobnom boji sa dražitelia často nechajú strhnúť k čiastkam, ktoré by inak neboli ochotní zaplatiť!

  • zásada publicity (verejnosti), ktorou je celý proces dražby ovládaný, má za cieľ informovať širokú verejnosť o jej priebehu, resp. stave, ale takisto je prejavom vôle zákonodarcu ochraňovať tretie osoby pred protizákonnými konaniami, napr. antidatovanie dražby, simulovanie dražby, podvod, atď....

  • priehľadnosť a transparentnosť celého dražobného procesu, a neobmedzená účasť na dražbe (okrem zákonom stanovených výnimiek),

 • prechod vlastníctva predmetu dražby je v prípade zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením k okamžiku príklepu, a to v stave, v akom sa nachádzal. Pokiaľ navrhovateľ nezamlčal právne či faktické vady, je pre vydražiteľa obtiažné čokoľvek zmeniť.

 
 

Kontaktujte nás

02 / 57 267 211

* toto políčko musí byť vyplnené