Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

 

Slovník pojmov

Dražba

- verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckych alebo iných práv k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá pri stanovených podmienkach urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastníctvo alebo iné právo k predmetu dražby, alebo tiež verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo vykonané ani najnižšie podanie.

Dražobná zábezpeka

- zaistenie budúcich záväzkov účastníkov dražby v stanovenej výške a forme.

Dražobník

- osoba, ktorá organizuje dražbu a má k tomu príslušné živnostenské oprávnenie; ak ide o majetok územných samosprávnych celkov alebo majetok štátu, môže byt dražobníkom aj územný samosprávny celok alebo príslušný orgán štátnej správy.

Licitátor

- fyzická osoba oprávnená konať úkony pri dražbe menom a na účet dražobníka.

Minimálne prihodenie

- čiastka stanovená dražobníkom, o ktorú účastník minimálne zvyšuje.

Náklady dražby

- odmena dražobníka a účelne vynaložené náklady dražobníkom na materiálne a organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu dražby; medzi náklady účelne vynaložené dražobníkom patria aj primerané náklady na zabezpečenie informovanosti o dražbe, vrátane informácií v tlači, a náklady na uverejnenie dražobnej vyhlášky spôsobom v mieste obvyklým, ako aj náklady vynaložené dražobníkom na zvýšenie jeho poistného za poistení zodpovednosti za škodu, pokiaľ s ohľadom na hodnotu draženej veci bolo potrebné dohodnúť zvýšenie poistného dražobníka o viac ako 10 % pôvodného poistného.

Navrhovateľ

- osoba, ktorá za podmienok stanovených zákonom navrhuje vykonanie dražby.

Najnižšie podanie

- finančná čiastka, od ktorej sa začína dražiť.

Notársky centrálny register dražieb

- miesto, kde sú vo verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) uverejnené informácie určené zákonom alebo informácie poskytnuté dobrovoľne ostatnými účastníkmi dražieb.

Opakovaná dražba

- ďalšia dražba rovnakého predmetu, ktorý nebol vydražený v riadnej dražbe.

Ocenovanie

- činnosť, keď je určitému predmetu, súboru predmetov alebo práv a pod., priraďovaná určitá peňažná hodnota.

Otvorenie dražby

- vyvolanie licitátora o predmete dražby

Oznámenie o dražbe

- dokument, ktorým dražobník vyhlási konanie dražby a do ktorej sa uvedú všetky zákonom stanovené skutočnosti.

Podanie

- ponuka účastníka dražby vykonaná v priebehu dražby vo výške aspoň stanoveného najnižšieho podania; ďalšie podanie musí prevyšovať podanie už vykonané najmenej o stanovené minimálne prihodenie; v prípade, že boli rozdané čísla, musí byt ponuka vykonaná ústne a zdvihnutím čísla; podanie je perfektné až ústnou ponukou.

Príklep

- úkon licitátora spočívajúci v klepnutí kladivkom, pri ktorom dochádza za stanovených podmienok k prechodu vlastníckeho či iného práva k predmetu dražby.

Spoločná dražba

- dražba hnuteľných vecí, u ktorých najnižšie podanie ani pri jednom predmete nepresiahne 500.000,- Sk; vyhotovuje sa jedna dražobná vyhláška.

Účastník dražby

- osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila za účelom konať podania a spĺňa podmienky stanovené zákonom.

Vydražiteľ

- účastník dražby, ktorému bol udelený príklep.

Výtažok dražby

- cena dosiahnutá vydražením a jej prípadné príslušenstvo.

Vyvolanie

- prehlásenie licitátora o predmete dražby a výzva účastníkom dražby na podávanie ponúk.

Začiatok dražby

- vyvolanie, ak nie je ďalej stanovené inak.

Záložné právo

- slúži na zaistenie pohľadávky pre prípad, že dlh, ktorý jej zodpovedá, nebude včas splnený s tým, že v tomto prípade sa môže dosiahnuť uspokojenie z výťažku speňaženia zálohy.

Zmarenie dražby

- neuhradenie ceny vydražiteľom v stanovenej lehote.